Siirry sisältöön
hyvinvointialue -

Itä-Uudenmaan sote-uudistushankkeille haetaan jatkorahoitusta

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeelle avattiin elokuussa 2021 täydennyshaku, jossa tulevien hyvinvointialueiden kuntien oli mahdollista hakea rahoitusta käynnissä olevien sote-uudistushankkeiden jatkamiseksi vuoden 2023 loppuun.

Avustuksella täydennetään, syvennetään ja jatketaan hankekokonaisuuksia kunkin hyvinvointialueen tilanteen mukaisesti. Haussa painotettiin erityisesti palveluiden saatavuutta edistäviä toimia perusterveydenhuollossa, sosiaalihuollossa, mielenterveyspalveluissa ja monialaisessa kuntoutuksessa.

Itä-Uudenmaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeelle haettiin lisärahoitusta vuosille 2022–2023 yhteensä 2 080 000 euroa. Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hankkeen rahoitushaussa haettiin lisäksi Itä-Uudenmaan hankekokonaisuuteen 455 000 euroa. Rahoituspäätöksiä odotetaan joulukuun aikana.

Kehittämiskärjiksi täydennyshaussa nostettiin neljä teemaa:

  1. hoitotakuun toteutuminen perusterveydenhuollossa ja suunterveydenhuollossa
  2. mielenterveys- ja päihdepalvelujen jatkokehittäminen
  3. lapsi- ja perhepalveluiden jatkokehittäminen sekä
  4. asiakasohjauksen ja -neuvonnan alueellisten rakenteiden kehittäminen.

Hoitotakuu kiristyy. Tulevaisuudessa asiakkaan tulee päästä kiireettömälle vastaanotolle perusterveydenhuollossa seitsemässä vuorokaudessa ja suun terveydenhuollossa kolmessa kuukaudessa. Tavoitteena on, että vuoden 2023 loppuun mennessä hoitojonot on purettu, joten kuntien täytyy alkaa purkaa jonoja tehokkaasti jo ensi vuonna. Hankkeessa tullaan keskittymään jonojen purkamisen lisäksi toimintamallien uudistamiseen siten, että hoitotakuu toteutuu myös jatkossa eikä uusia jonoja pääse syntymään. Lisäksi kehitetään Rakenneuudistushankkeen aikana aloitettua sähköisten palveluiden kokonaisuutta.

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen jatkokehittämisessä korostuu HUSin Terapiat etulinjaan -hankkeen kanssa tehtävä yhteistyö matalan kynnyksen tuen kehittämisessä mm. ahdistus- ja masennusoireiluun. Alueella halutaan ottaa käyttöön Neljän tuulen puheeksioton malli ja juurruttaa jalkautuvan työn malli, etsivä lähityö, osaksi alueen palveluvalikoimaa. Lapsi- ja perhepalveluissa täydennysrahoituksella vastataan perhekeskusmallin yhtenäistämisen tarpeeseen ja kehitetään erilaisia tukimuotoja esimerkiksi lasten ja nuorten ahdistus- ja masennusoireiluun sekä perheiden tukemiseen erilaisissa elämän haasteissa. Asiakasohjaukseen ja -neuvontaan luodaan alueen yhtenäisiä toimintarakenteita ja pilotoidaan chat-palvelua. Tavoitteena on parantaa ohjauksen ja neuvonnan ja sitä kautta myös palveluiden oikea-aikaisuutta.

Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hankerahoitusta on haettu kolmen uuden kehittämiskokonaisuuden käynnistämiseen:

  1. Omaishoidontuen yhtenäinen malli Itä-Uudellamaalla
  2. Psykososiaalisen tuen laajentaminen ikäihmisiin kotiin annettavana palveluna ja
  3. Kuntoutuspalveluiden kehittäminen.

Hankkeiden teemat täydentävät toisiaan ja niitä tullaan edistämään yhtenä kokonaisuutena. Molempien hankkeiden läpileikkaavina teemoina ovat sähköisten palveluiden lisäksi tiedolla johtamisen kehittäminen ja muutoksen turvallinen läpivieminen ja tuki.