Siirry sisältöön
hyvinvointialue -

LAPE-hankkeesta vauhtia lapsi- ja perhepalveluiden kehittämiseen

Lapsi- ja perhepalveluiden työryhmän tavoitteena on jatkaa jo vuosien ajan tehtyä paikallista, alueellista ja kansallista kehittämistyötä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tueksi.

Itäisen Uudenmaan sote-hankkeissa ei vain keskitytä luomaan uutta, vaan halutaan vahvasti hyödyntää jo aiemmin tehty kehitystyö, sekä laajentaa hyviä käytäntöjä alueellisesti. Tästä hyvä esimerkki on lapsi- ja perhepalveluiden kokonaisuus, jossa työtä jatketaan aiemman LAPE-hankkeen pohjalta.

LAPE-hankkeen (2017-2019) aikana tehtyjen kehittämistoimenpiteiden ja uudistusten juurruttaminen ja levittäminen jatkuu Tulevaisuuden sote-keskushankkeessa. Perhekeskustoimintamallin edelleen kehittäminen on yksi merkittävimmistä teemoista kehittämistyössä, palvelujen toiminnan ja vaikuttavuuden arvioinnin sekä sähköisen perhekeskuksen kehittämistyön ohella. Toiminnan ja palvelujen vaikuttavuutta ei olla aiemmin seurattu systemaattisesti, ja siksi palvelutuotantoa kuvaavien mittareiden kehittämistyö on yksi tärkeä osa kokonaisuutta.

Hankeaikana 2020-2022 kehitetään lisää matalan kynnyksen palveluja lapsi- ja perhepalveluissa sekä sähköisiä palveluja asiakkaan ja asiakastyön tueksi. Palvelujen kehittämistyössä pyritään siirtämään palvelutarpeiden painopistettä ennaltaehkäiseviin palveluihin, integroimaan palvelut yhdeksi kokonaisuudeksi itäisen Uudenmaan alueella, kartoittamaan alueelliset palveluntarpeet sekä vastaamaan niihin moniammatillisesti.

Lapsiperheasiakkaille halutaan tarjota entistä enemmän matalan kynnyksen palveluita ja tavoitteena on myös, että palvelut ovat helposti saatavilla. Matalan kynnyksen palveluiden kehittämistyöllä pyritään siihen, että korjaavien palveluiden tarve vähenee, kun asiakkaille tarjotaan palveluita oikea-aikaisesti jo hyvin varhaisessa vaiheessa.

Erityiset painopisteet lapsi- ja perhepalveluiden kehittämistyössä ovat vanhemmuuden tukeminen, eroauttaminen, lasten- ja nuorten mielenterveys-, ja päihdetyö, lähisuhdeväkivaltatyö sekä masentuneiden äitien tukeminen. LAPE-työryhmä tulee myös olemaan aktiivisesti mukana lokakuussa 2020 käynnistyneessä Etelä-Suomen lastensuojelun kehittämishankkeessa (Tulevaisuuden lastensuojelu -hanke).

Lapsi- ja perhepalveluiden sähköisten palvelujen kehittämistyön tavoitteena on lisätä sähköistä ajanvarausta palveluissa, ottaa käyttöön chat-palvelu, lisätä sähköisten lomakkeiden käyttöä, kehittää itsearviointimenetelmiä, ja ottaa käyttöön etäkonsultaatio sekä etävastaanottopalveluita. Itä-Uudenmaan lapsi- ja perhepalvelu-työryhmä on myös aktiivisesti mukana Kansallisen sähköisen perhekeskuksen kehittämistyössä, jonka toiminta on alkanut marraskuussa 2020. Alueellisen sähköisen perhekeskuksen kehittämistyö etenee kansallisen sähköisen perhekeskuksen kehittämistyön ohella.

LAPE-työryhmä on aloittanut työskentelyn marraskuussa 2020 ja työryhmä tapaa säännöllisesti. Alun perehtymisen jälkeen nykytilakartoitus alueilla on piakkoin alkamassa. Nykytilakartoituksella kartoitetaan Itä-Uudenmaan alueilla käytössä olevia palveluita ja menetelmiä sekä kartoitetaan työyhteisöjen näkemyksiä palveluiden vaikuttavuudesta. Tämän jälkeen tiedot kootaan yhteen ja kartoitetaan palveluiden kehittämismahdollisuudet. Tulevat muutokset pilotoidaan pienellä joukolla alueittain, arvioidaan palvelujen vaikuttavuutta, tehdään tarvittavia muutostoimenpiteitä ja juurrutetaan kehitettyjä palveluita koko alueelle vahvalla viestinnällä ja ohjauksella.