Siirry sisältöön
hyvinvointialue -

Sähköiset palvelut osana rakenneuudistusta

Itäisen Uudenmaan rakenneuudistushankkeen yksi kehittämiskärjistä on sähköisten palveluiden kehittäminen osana sote-palvelutuotantoa.

Sähköisiä palveluita kehitetään vuoden 2021 loppuun jatkuvassa hankkeessa eri osakokonaisuuksissa. Nyt esittelyssä oleva etäpalveluiden kokonaisuus kattaa etävastaanotot, etäkonsultaatiot ja chat-palvelut.

Etävastaanotolla tarkoitetaan kaikkea reaaliaikaista ja vuorovaikutteista yhteyttä asiakkaan ja työntekijän välillä, jonka voi sisällöltään rinnastaa perinteiseen, kasvokkain tapahtuvaan vastaanottoon. Etävastaanotto voidaan toteuttaa esim. videovälitteisesti, muiden etäkommunikaatiomenetelmien avulla ja puhelimitse silloin, kun puhelu korvaa perinteisen vastaanottokäynnin. Etävastaanoton menetelmiä voi soveltaa myös monissa ryhmätoiminnoissa. 

Etäkonsultaatiolla taas tarkoitetaan ammattilaisen välistä, etäyhteydellä toteutettua konsultaatiotilannetta, jossa asiakas voi olla mukana. Etäkonsultaation avulla lisätään moniammatillisuuden toteutumista sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä asioinnin sujumista yhdellä käynnillä. Etäkonsultaatiot erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä vähentävät asiakkaan lähettämistä erikoissairaanhoidon palveluihin, ja näin nopeuttavat asiakkaan hoitoa.

Etäpalveluista uusi vakioitu lisä palveluvalikoimaan

Etäpalveluita kehitettäessä on tärkeää pitää mielessä se, että sähköiset palvelut tulevat tulevaisuudessa laajentamaan palveluvalikkoa, ei korvaamaan perinteisiä palvelumuotoja. Kaikki asiakkaat eivät halua, osaa tai pysty käyttämään sähköisiä palveluita, mutta haluamme mahdollistaa sähköisten palveluiden käytön heille, jotka kokevat etäasioinnin itselleen sopivaksi tavaksi asioida sote-palveluissa.

Kuntalaisten näkemyksiä on selvitetty hankkeen toimesta etävastaanottoon ja chat-palveluihin liittyen. Kuntalaiskyselyssä nousi esiin mm. palveluohjauksen ja neuvonnan tarve chat-palvelun kautta, sekä toive mahdollisuudesta valita etävastaanotto seurantakäyntejä, keskustellen hoidettavia asioita ja mm. resepti- ja todistusasioita varten.

Ammattilaisten silmin etävastaanottojen kehittämisen tarve tunnistetaan mm. sosiaalityössä, neuvoloissa sekä mielenterveys- ja päihdepalveluissa, mutta vuosi 2020 on nostanut koronan myötä etävastaanottojen tarvetta muissakin palveluissa. Etäkonsultaation kehittämistarve vaikuttaa olevan laaja lähes kaikkien toimialojen ja organisaatioiden välillä. Myös ammattilaiset odottavat chat-palveluja ensisijaisesti ohjaus- ja neuvontapalveluihin sekä sosiaali- että terveydenhuollon palveluihin.

Alkukartoituksesta tietoa sähköisten palveluiden nykytilasta ja suunta kehittämiselle

Työryhmä aloitti työskentelynsä viime vuoden lopulla, ja vuosi 2021 on aloitettu alkukartoituskyselyn laatimisella. Kyselyssä kerättiin tietoa alueen ammattilaisilta etäpalvelujen nykytilasta ja niiden kehittämisen tarpeesta. Alkukartoituksen vastausten analysointi on vielä kesken, mutta alustavasti voidaan todeta, että vuoden 2020 on antanut vauhtia sähköisten palveluiden kehittämiseen, ja alueen kunnissa on monissa toiminnoissa otettu käyttöön etävastaanotto jo jossain muodossa. Chat-palvelu ei ole sote-palveluihin itäisellä Uudellamaalla vielä jalkautunut, joten tämä tulee olemaan uusi palvelumuoto kunnissa.

Seuraavana askeleena on pilotointikohteiden valitseminen yhdessä Tulevaisuuden Sote-keskushankkeen työryhmien kanssa kuntalaiskyselyn tuloksia hyödyntäen. Yhteistyötä sähköisten palveluiden kehittämisessä tehdään mm. lapsi- ja perhepalveluiden, asiakasohjaus ja neuvonta sekä terveyspalvelut -työryhmien kanssa. Myös kuntalaiset ja järjestöt halutaan osallistaa sähköisten palveluiden käytön suunnitteluun, ja olemmekin järjestämässä huhtikuussa työpajan aiheen tiimoilta. Työpajan tavoitteena on suunnitella toimintamallit pilotointikohteille. Tarkempi ajankohta, ohjelma ja kutsu työpajaan julkaistaan maaliskuun aikana.

Etäkonsultaation osalta teemme yhteistyötä HUS:n kanssa ja otamme käyttöön reaaliaikaisen etäkonsultaation kaikissa alueen kunnissa jo kevään 2021 aikana. Aluksi tämä koskee neurologian erikoisalaa, haavahoitoa ja uniongelmia, mutta toiminnan on tavoitteena laajentua mm. psykiatrian, ihotautien ja kardiologian puolelle. Lääkäreille järjestetään kevään aikana käyttökoulutukset tähän liittyen.