Siirry sisältöön
hyvinvointialue -

Vuosi on vaihtunut ja työt hankkeiden parissa jatkuvat kovaa vauhtia

Kevään aikana tullaan esittelemään hankkeiden eri teemat ja ensimmäisenä vuorossa on Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen Asiakasohjaus ja neuvonta.

Työryhmät ovat loppuvuoden valmistelleet oman teemansa nykytilakartoituksia, ja alkuvuodesta onkin tulossa kuntiin kyselyitä näihin liittyen. Nykytilakartoituksen tarkoituksena on selvittää havaittujen ongelmien tilanne tällä hetkellä ja tuoda havaittu ongelma esiin mitattavana tietona. Erilaiset mittarit ovat oleellinen osa kehittämistyötä, jotta voimme todentaa tehtyjen muutosten vaikutukset, ja myöhemmin arvioida olivatko tehdyt toimenpiteet oikeita ja tuottivatko ne halutun lopputuloksen. Mittarit ovat myös tiedolla johtamisen pohja ja niiden parissa tullaan hankkeiden aikana työskentelemään ahkerasti.

Asiakasohjaus- ja neuvonta -työryhmän tavoitteena on suunnitella, kehittää ja ottaa soveltuvin osin käyttöön Itä-Uudenmaan alueen yhteinen malli ja yhteiset toimintatavat asiakkaiden neuvonnassa ja ohjauksessa. Yhteinen kehitystyö luo edellytyksiä entistä varhaisemmalle palvelutarpeiden tunnistamiselle sekä tarvetta vastaavan tuen ja hoidon oikea-aikaiselle toteutumiselle.

Neuvonnan ja yhteistyöverkostojen kehittäminen lisää myös mm. kolmannen sektorin ja yritysten tarjoamien tukikeinojen hyödyntämistä ja vähentää näin palvelutarpeiden syntymistä jo varhaisessa vaiheessa. Yhteinen/yhtenäinen neuvonnan ja asiakasohjauksen malli parantaa myös eri palvelujen ja alueiden välistä yhteistyötä ja mahdollistaa mm. yhteisten asiakassegmentoinnin sekä tiedolla johtamisen mallien käyttöönoton neuvonta ja asiakasohjaustoiminnassa.

Työryhmän kehitystyö kohdentuu laajasti sekä neuvonnan ja asiakasohjauksen yhteisen mallin kehittämiseen että työskentelytapojen ja työkalujen kehittämiseen. Hankkeen alkuvaiheessa ryhmä keskittyy nykytilan kartoittamiseen sekä tavoitetilan tarkentamiseen. Näiden jälkeen edetään syvemmälle kehitystyöhön eri aihealueissa – mm. asiakaspolkujen kuvaaminen, ensiarvioinnin ja asiakassegmentoinnin mallit, moniammatillisenyhteistyön mallit, seurannan ja tiedolla johtamisen kehittäminen.

Työryhmän työskentely käynnistettiin loppuvuodesta 2020, jolloin tarkennettiin myös työryhmän etenemissuunnitelmaa. Tällä hetkellä työryhmä selvittää ja koostaa tietoa kunnittain ja asiakasryhmittäin neuvonnan ja asiakasohjauksen toteutustavoista, kehittämistarpeita ja hyvistä käytännöistä.