Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos vastaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen pelastustoimesta.

Tehtäviimme kuuluu pelastustoiminta, ensihoito ja onnettomuuksien ennaltaehkäisy koulutuksen, valvonnan ja varautumisen avulla.

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksella on oma verkkosivustonsa, josta voit lukea lisää toiminnastamme. Tilannekeskuksemme on avoinna vuorokauden ympäri ja toimii myös pelastuslaitoksen vaihteena.

Tilannekeskus 020 1111 400

Hätätapauksissa soita 112!

Palvelumme lyhyesti

Pelastustoiminnan tavoite on ihmisten, omaisuuden ja ympäristön pelastaminen ja suojaaminen onnettomuuden tai tulipalon uhatessa tai sattuessa. Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminta, kalusto ja henkilökunnan erityisosaaminen on mitoitettu alueellamme sijaitsevien riskikohteiden tuomien vaatimusten mukaisesti. Alueellamme sijaitsevat Loviisan ydinvoimalaitos, kulttuurihistoriallisesti arvokas Vanha Porvoo sekä Kilpilahden teollisuusalue ja satama. 

Ensihoito on sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan kiireellisen hoidon aloittamista välittömästi potilaan luona. Itä-Uudenmaan pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluja yhteistyössä HUS:in kanssa. 

Pelastuslaitoksen keskeinen tehtävä on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn kuuluu esimerkiksi pelastusturvallisuuteen liittyvä neuvonta ja koulutus, pelastusturvallisuuden valvonta muun muassa palotarkastusten avulla sekä kuntien valmiussuunnittelun tukeminen. 

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen päätoimisella henkilöstöllä toimivien paloasemien lisäksi alueellamme sijaitsee myös laitospalokuntia, sivutoimisia palokuntia ja sopimuspalokuntia miehistöineen. Nämä palokunnat osallistuvat pelastus- ja ensivastetoimintaan sekä itsenäisesti että pelastuslaitoksen vakituisen toiminnan vahvistuksena ja täydennyksenä. 

Itä-Uudellamaalla toimii viisi sivutoimisen henkilöstön miehittämää paloasemaa osana pelastuslaitosta. Asemat sijaitsevat Askolassa, Pukkilassa, Myrskylässä, Lapinjärvellä ja Ruotsinpyhtäällä. 

Vapaaehtoinen palokunta (VPK) jolla on palokuntasopimus pelastuslaitoksen kanssa, toimii pelastuslaitoksen sopimuspalokuntana. Itä-Uudellamaalla toimii aktiivinen ja kattava, 24 palokunnan laajuinen sopimuspalokuntaverkosto. 

Pelastuslaitoksen valvontatoiminnan tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Palotarkastuksella valvotaan, että pelastuslakiin ja muihin määräyksiin perustuvia velvoitteita noudatetaan. Valvonnan yhteydessä annetaan neuvoja ja ohjeita turvallisuuden kehittämiseksi. 

Pelastuslaitoksen turvallisuusviestinnän tavoitteena on lisätä ihmisten valmiuksia ehkäistä onnettomuuksia ja kykyä toimia onnettomuustilanteissa. Turvallisuusviestintä sisältää esimerkiksi koulutusta, kampanjoita, mediaviestintää sekä neuvontaa puhelimitse ja sosiaalisessa mediassa. 

Pelastuslaitoksilla on tärkeä rooli varautumisessa erilaisiin suuronnettomuuksiin ja häiriötilanteisiin. Pelastusviranomaiset toimivat yleisjohtajina esimerkiksi myrskyjen ja tulvien aiheuttamissa pelastustilanteissa ja tukevat tarvittaessa muita viranomaisia niiden toiminnassa. 

Jokaisen tulee varautua myös itse erilaisiin häiriötilanteisiin, kuten sähkö- ja tietoliikennekatkoihin. Ihmisten omatoiminen varautuminen helpottaa viranomaisten työtä kriisin sattuessa. 

Pelastuslaitos kouluttaa ihmisiä turvallisuustiedoissa ja -taidoissa. Koulutuksen tarkoituksena on ohjata ihmisiä arvioimaan riskejä ja toimimaan oikein onnettomuus- ja vaaratilanteissa. 

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos tarjoaa turvallisuuskoulutusta ensisijaisesti hoitolaitosten ja vanhuspalveluiden henkilökunnalle, kotikäyntejä tekeville työntekijöille sekä koulujen ja päiväkotien henkilöstölle. Laitoksemme tarjoaa myös avointa, yleisesti paloturvallisuutta ja alkusammutusta käsittelevää koulutusta. 

Pelastuslaitos laatii ulkoisen pelastussuunnitelman yhdessä toiminnanharjoittajien kanssa erityistä vaaraa aiheuttavista kohteista. jotka on määritelty pelastuslaissa. Pelastussuunnitelman tarkoituksena on ohjata toimintaa mahdollisessa suuronnettomuustilanteessa. 

Ulkoinen pelastussuunnitelma laaditaan esimerkiksi ydinvoimalaitoksille, vaarallisia kemikaaleja tai räjähteitä käsitteleville laitoksille sekä vaarallisten aineiden kuljetuksia käsitteleville ratapihoille ja satama-alueille.