Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Aluevaltuuston kokous 6.6.2023

HUS-järjestämissopimuksen hyväksyminen

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto päätti hyväksyä HUS-järjestämissopimuksen.

HUS-järjestämissopimus on Uudenmaan hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin sekä HUS-yhtymän keskinäinen sopimus, jossa osapuolet sopivat keskinäisestä työnjaosta, yhteistyöstä ja toiminnan yhteensovittamisesta terveydenhuollon palvelujen järjestämiseksi. Sopimuksen sisällöstä, valmistelusta ja hyväksymisestä säädetään laissa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla.

Sopimuksen tarkoituksena on varmistaa osapuolten työnjaon, yhteistyön ja toiminnan yhteensovittamisen toteutuminen siltä osin kuin se on tarpeellista osapuolten lakisääteisten tehtävien hoitamisen ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuuden turvaamiseksi. 

Kaksikielisten hyvinvointialueiden ruotsinkielisiä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja koskeva yhteistyösopimus

Aluevaltuusto päätti hyväksyä kaksikielisten hyvinvointialueiden ruotsinkielisiä sosiaali- ja terveydenhoitopalveluja koskevan yhteistyösopimuksen ja oikeutti hyvinvointialuejohtajan tekemään sopimukseen tarvittavia täsmennyksiä. 

Yhteistyösopimus on laadittu puitesopimuksena, jossa sovitaan niistä periaatteista, joilla kaksikieliset organisaatiot voivat laatia keskenään Palvelusopimuksia. Kaksikieliset organisaatiot voivat sopia kirjallisesti keskenään myös järjestämisvastuun siirrosta ruotsinkielisten palveluiden turvaamiseksi. 

Yhteistyösopimuksen liitteenä on päivittyvä liite, josta käy ilmi, mitä ruotsinkielisiä palveluja kukin osapuoli voi tarjota toisilleen tai mitä palveluja kullakin osapuolella on tarve ostaa muilta hyvinvointialueilta. 

Varajäsenen valinta aluehallitukseen

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuusto päätti myöntää Arja Isotalolle tämän pyynnöstä eron aluehallituksen varajäsenen tehtävästä ja valitsi Leena Sorjosen aluehallitukseen varajäseneksi aluehallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Ilmoitus valtuustoryhmän muodostamisesta

Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi aluevaltuuston puheenjohtajalle saapuneen ilmoituksen valtuustoryhmän muodostamisesta ja puheenjohtajista ja hyväksyi valtuustoryhmän nimen seuraavasti:
Itä-Uudenmaan hyvinvoinnin puolesta aluevaltuustoryhmä
Puheenjohtaja: Marianne Korpi
Varapuheenjohtaja: Markus Pietikäinen

Aluevaltuuston kokousaikataulu syksyllä 2023

Aluevaltuusto päätti kokouspäivikseen syyskaudelle 2023:
29.8., 19.9., 17.10., 14.11. sekä 12.12.2023 ja että kokoukset alkavat klo 18.00 sekä päätti pitää ylimääräisen kokouksen 20.6 Teams-kokouksena.

Aluevaltuuston puheenjohtaja päättää kokousten paikan sekä antaa tarvittavat ohjeet muista kokousjärjestelyistä.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto päätti myös myöntää Anna-Mari Elorannalle tämän pyynnöstä eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä, ja nimesi hänen tilalleen lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja lautakunnan varapuheenjohtajaksi Johanna Aaltosen.

Aluevaltuusto päätti pöydätä asian eron myöntämisestä Johanna Knoopille tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävästä.

Hyvinvointialuevaltuusto päätti tai merkitsi muut asiat tiedoksi esityslistan mukaan.