Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Hyvinvointialuehallituksen päätöksiä 2.5.2024

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti kokouksessaan merkitä tiedoksi vuoden 2024 ensimmäisen osavuosikatsauksen ja lähettää sen tiedoksi aluevaltuustolle ja lautakunnille. Lisäksi aluehallitus päätti, että valmistelu tuottavuusohjelman korien B ja C toimenpiteistä käynnistetään ja tuodaan aluehallituksen käsittelyyn 16.5. kokoukseen.

Tammi – maaliskuussa 2024 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella kertyi toimintatuottoja 10,7 miljoonaa euroa, joka on 24 prosenttia talousarviosta. Toimintatuottojen ennustetaan alittavan talousarvion 1,3 miljoonalla eurolla.

Toimintakuluja kertyi tammi – maaliskuussa 112,6 miljoonaa euroa. Toimintakulujen toteuma talousarvioon nähden oli 25 prosenttia. Henkilöstökulujen toteuma talousarvioon verrattuna on 23 prosenttia, mikä kuvastaa oman henkilöstön saatavuuden edelleen jäävän suunnitellusta. Rekrytointivaikeuksien vuoksi on turvauduttu ostopalveluiden ja vuokratyövoiman lisääntyneeseen käyttöön. Asiakaspalveluostojen toteuma oli alkuvuodesta 26 % ja henkilöstövuokrauksen 82 % budjetoidusta. Henkilöstökulujen ennustetaan jäävän 10,1 miljoonaa euroa alle talousarvion. Palveluostojen ennustetaan ylittävän talousarvion 25,4 miljoonalla eurolla. Asiakaspalveluostoihin ennustetaan käytettävän 11,0 miljoonaa ja työvoiman vuokraukseen 15,5 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän. Kokonaisuudessaan toimintakulujen ennustetaan ylittävän talousarvion 13,4 miljoonalla eurolla.

Vuosikatteen ennustetaan asettuvan -28,7 miljoonaan euroon. Poistojen jälkeen tilikauden tuloksen ennustetaan olevan -30,5 miljoonaa euroa eli tilikauden alijäämän ennustetaan toteutuvan 14,7 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota suurempana.

Aluevaltuuston 12.12.2023 hyväksymässä tuottavuusohjelmassa on keskitytty määrittelemään ”korin A” tuottavuuskohteita ja toimenpiteitä, joilla talous pyritään ensisijaisesti saamaan tasapainoon. Samalla on todettu, että mikäli näiden tuottavuuskohteiden toimeenpano ei etene suunnitelmien mukaan, voidaan harkitusti ryhtyä valikoitujen palvelujen saatavuustason laskemiseen (kori B) tai palvelutason heikentämiseen ja leikkauksiin (kori C).

Aluehallitus merkitsi muutosohjelman osavuosikatsauksen tiedoksi ja kävi lähetekeskustelun tuottavuusohjelman etenemisestä. 

Aluehallitus päätti myös, että vuokratyövoiman käyttökustannusten vähentämiseksi käynnistetään sitouttamisrahapilotointi seuraavissa henkilöstöryhmissä: 

  1. Yhteiset terveyspalvelut: suuhygienistit, osastojen hoitohenkilöstö ja puheterapeutit
  2. Ikääntyneiden palvelut: kotihoidon hoitohenkilöstö 
  3. Perhe- ja sosiaalipalvelut: koulupsykologit 

Sitouttamisrahan suuruus on 500 euroa per henkilö edellä mainituissa henkilöstöryhmissä, ja summa maksetaan kuluvan vuoden aikana kolme kertaa. Kustannus on yhteensä 651 000 euroa.  Sitouttamisrahaa maksetaan vakituisessa palvelussuhteessa oleville ja vakituiseen palvelussuhteeseen rekrytoitaville sekä yli yhden vuoden mittaisissa määräaikaisissa palvelussuhteissa oleville ja niihin rekrytoitaville. Osa-aikatyötä tekeville sitouttamisraha maksetaan työajan suhteessa. 

Kokeilu on määräaikainen ja päättyy 31.12.2024. Sen vaikuttavuutta arvioidaan vuokratyövoimakustannusten kehityksen seurannan yhteydessä ja siitä raportoidaan aluehallitukselle.

Muutkin asiat aluehallitus päätti tai merkitsi tiedoksi esityslistan mukaan.