Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Sinulla on oikeus hoitosuunnitelmaan ja asiakassuunnitelmaan

Terveys- ja hoitosuunnitelma on pitkäaikaissairaiden ja ikääntyvien potilaiden suunnitelmallisen hoidon työväline.
Asiakas- tai palvelusuunnitelma on asiakkaan ja sosiaalihuollon toteuttajan välinen toimintasuunnitelma.

Terveys- ja hoitosuunnitelma

Terveys- ja hoitosuunnitelma on pitkäaikaissairaiden ja ikääntyvien potilaiden suunnitelmallisen hoidon työväline.

Terveys- ja hoitosuunnitelman lähtökohtana ovat potilaan omat tarpeet, tavoitteet ja voimavarat ja se laaditaan aina yhdessä potilaan kanssa. Toivomme, että myös läheiset osallistuisivat suunnitelman laatimiseen. Suunnitelman yhtenä osana voi olla potilaan laatima hoitotahto.

Suunnitelmaan kirjataan potilaan keskeiset sairaudet ja vaivat, niiden hoito ja hoidon tavoitteet sekä kuvataan potilaan toimintakyky. Suunnitelmassa ennakoidaan ikääntymisen ja perussairauksien etenemisen mukanaan tuomia asioita, ja miten näissä tilanteissa potilas toivoo itseään hoidettavan. Terveys- ja hoitosuunnitelmaan kirjataan myös ne asiat, joista potilas itse tai omaiset huolehtivat.

Terveys- ja hoitosuunnitelma auttaa kaikkia potilaan hoitoon osallistuvia ammattilaisia hahmottamaan kokonaistilanteen ja toimimaan siten, että hoito vastaa potilaan yksilöllisiä tarpeita ja toiveita.

Terveys- ja hoitosuunnitelma laaditaan kirjallisena. Se toimitetaan potilaalle ja tallennetaan osaksi hänen potilastietojaan.

Ikäihmisen terveys- ja hoitosuunnitelma on aika laatia tai päivittää, kun

Asiakas- ja palvelusuunnitelma

Sosiaalihuollon asiakaslain mukaan sosiaalihuoltoa toteutettaessa on laadittava palvelu-, hoito-, kuntoutus- tai muu vastaava suunnitelma, jollei kyseessä ole tilapäinen neuvonta ja ohjaus tai jollei suunnitelman laatiminen ole muutoin ilmeisen tarpeetonta. Suunnitelma on laadittava yhdessä asiakkaan kanssa, ellei siihen ole ilmeistä estettä.

Asiakas- tai palvelusuunnitelma on asiakkaan ja sosiaalihuollon toteuttajan välinen toimintasuunnitelma. Suunnitelma ei ole viranomaisen tekemä hallintopäätös eikä allekirjoitettunakaan juridisesti sitova. Asiakkaalle ei synny sen perusteella suoraa oikeutta vaatia suunnitelmaan sisältyviä palveluja ja tukitoimia.

Palveluja ja tukitoimia haetaan useimmiten erillisellä hakemuksella tai hakemuksen voi saattaa vireille esim. puhelinsoitolla. Varmista palveluiden hakemuksen olevan vireillä omalta sosiaalityöntekijältäsi.  Asiakas- tai palvelusuunnitelma toimii myönnettävien palvelujen pohjana ja perusteluna. Kiireellisissä tilanteissa voi olla tarpeen myöntää jokin palvelu ennen palvelu- tai asiakassuunnitelman tekemistä.

Vammaisen henkilön oikeudet

Suunnitelma on tarkistettava, jos vammaisen henkilön palveluntarpeessa tai olosuhteissa tapahtuu muutoksia sekä muutoinkin tarpeen mukaan. Suunnitelmaan sisällytetään maininta siitä, kuinka usein suunnitelmaa tarkistetaan ja niistä olosuhteista, jotka aiheuttavat palvelusuunnitelman tarkistamisen.  Suunnitelma arvioidaan uudestaan, mikäli henkilön olosuhteissa tai palvelutarpeessa tapahtuu sellaisia muutoksia, jotka edellyttävät uutta arvioita järjestettävien palvelujen ja tukitoimien osalta.

Vammaisen henkilön yksilöllinen elämätilanne ja elämänmuutostilanteet vaikuttavat tarkistamisen aikaväliin. Vammaisella henkilöllä on aina oikeus pyytää suunnitelman tarkistamista.

Yleensä on perusteltua tarkistaa suunnitelma 2–3 vuoden välein. Kehitysvammalain mukaisten itsemääräämisoikeutta edistävien toimien osalta suunnitelma on kuitenkin tarkistettava kuuden kuukauden välein.

Uusi vammaispalvelulaki on siirretty tulemaan voimaan 1.1.2025.

Lastensuojelun asiakassuunnitelma

Lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle on tehtävä asiakassuunnitelma. Asiakassuunnitelma on tehtävä riippumatta siitä, onko lapsi avohuollossa, sijaishuollossa tai jälkihuollossa. Hyvin tehty suunnitelma on lastensuojelutyötä ohjaava asiakirja.

Suunnitelma on laadittava ja tarkistettava yhdessä lapsen, hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajan kanssa, ellei tälle ole ilmeistä estettä. Tarvittaessa suunnitelma laaditaan ja tarkistetaan yhteistyössä vanhemman, muun lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavan tai lapselle läheisen henkilön sekä lapsen huoltoon keskeisesti osallistuvan tahon kanssa.

Asiakassuunnitelman lähtökohtana on yhteistyö asiakkaan kanssa, mutta se on laadittava viime kädessä myös silloin, kun asianosaiset eivät halua osallistua sen laatimiseen tai jopa vastustavat sen tekemistä. Jos suunnitelma laaditaan yhteistyössä, mutta kaikista asioista ei päästä yhteisymmärrykseen, tulee suunnitelmaan kirjata myös eriävät näkemykset.