Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Kehittämishankkeet

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue osallistuu sosiaali- ja terveysministeriöiden rahoittamiin kehittämisohjelmiin. ​

Parhaillaan alueella on käynnissä kolme hanketta, jotka yhdessä muodostavat laajan ja monialaisen kokonaisuuden palveluiden kehittämiseksi.​ 

Hankkeiden kehittämiskohteet ovat nousseet arjen haasteista. Pyrimme vastaamaan niillä hyvinvointialueen käynnistymiseen liittyviin haasteisiin sekä palveluiden yhtenäistämiseen.​ 

Tutustu hankkeisiin tarkemmin: 

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa kehitämme sekä perustason sosiaalipalveluja että terveyspalveluja. Parannamme palvelujen saatavuutta ja yhteensovitetaan ne ihmisen tarpeita vastaavaksi. 

Ohjelma tähtää sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatapojen uudistamiseen ja ihmislähtöisten palvelukokonaisuuksien kehittämiseen. Vahvistamme sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyötä, jotta he voivat arvioida asiakkaan tilannetta kokonaisuutena ja hän saa tarvittavan avun tai tuen yhdellä yhteydenotolla. 

Ohjelmalla on viisi tavoitetta: 

 • Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen 
 • Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön 
 • Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen​ 
 • Palveluiden monialaisuuden ja yhteen toimivuuden varmistaminen​ 
 • Kustannusten nousun hillitseminen ​ 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on saanut hankkeelle rahoitusta yhteensä 3 miljoona euroa vuosille 2020–2023. 

Hankkeen kärjet ja keskeiset toimenpiteet ovat:​ 

 • Asiakasohjauksen ja -neuvonnan yhtenäistäminen ja kehittäminen​ 
 • Terveyspalveluiden yhtenäistäminen ja hoitojonojen purku (perusterveydenhuolto ja suunterveydenhuolto)​ 
 • Sosiaalipalveluiden yhtenäistäminen ja kehittäminen​ 
 • Mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittäminen, ml. osallistuminen Terapiat etulinjaan-hankkeeseen​ 
 • Lapsi- ja perhepalveluiden yhtenäistäminen ja kehittäminen ennaltaehkäisevät palvelut huomioiden​.

Hanke koostuu erilaisista projektikokonaisuuksista. Lue lisää hankesuunnitelmasta:

Tulevaisuuden kotona asumista tukevien palvelujen hankkeessa tähtäämme iäkkäiden palvelujen toimintatapojen uudistamiseen ja asiakaslähtöisiin palvelukokonaisuuksiin. Hanke on osa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hankekokonaisuutta. 

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) linjaa ja tukee hankkeella ja siihen liittyvillä valtionavustuksilla palvelujen sisällöllistä ja toiminnallista uudistamista. 

Itä-Uusimaa on asettanut hankkeelle neljä kärkeä: 

 • ikääntyneiden asiakasohjaus ja neuvonta 
 • omaishoito 
 • ikääntyneiden psykososiaaliset palvelut 
 • kuntoutus. 

Alue on saanut 450 000 euron rahoituksen kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseen vuosina 2022–2023.​ 

Edistämme kehitystoimintaa ikääntyneiden asiakasryhmä edellä. Teemoihin linkittyy kuitenkin vahvasti muitakin asiakas- ja sidosryhmiä. Ikääntyneiden osalta tekemämme kehitystyön tuloksia voidaan hyödyntää muissakin asiakasryhmissä. 

Kehittämisen keskiössä ovat asiakkaamme ja palvelunsaajamme sekä heidän lähipiirinsä ja muun verkostonsa. Lisäksi haluamme kehitystyöllä tukea ammattilaisia ja heidän työtään luomalla strukturoitu ja ymmärrettävä toimintamalli. Malli auttaa toimijoita tarjoamaan palveluja yhdenvertaisesti ja tasalaatuisesti. 

Hanke koostuu erilaisista projektikokonaisuuksista. Lue lisää hankesuunnitelmasta:

Hankkeen kansallisena tavoitteena on purkaa covid-19-pandemian aiheuttamaa sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa. Lisäksi tavoitteena on nopeuttaa hoitoon ja palveluihin pääsyä pysyvästi koko maassa ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja. 

Hankkeen toimenpiteiden avulla panostetaan ongelmien nykyistä varhaisempaan tunnistamiseen ja vaikuttavampaan ennaltaehkäisyyn. Myös palveluiden laatua ja kustannusvaikuttavuutta vahvistetaan. 

Tavoitteena on, että väestö saa tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut yhdenvertaisesti, helposti ja kynnyksettömästi sekä monikanavaisesti. Tavoitteena on lisätä myös uusien digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa. Kustannustehokkaiksi osoittautuneiden ratkaisujen käyttöä laajennetaan mahdollisimman laajana alueiden välisenä ja kansallisena yhteistyönä. 

Itä-Uudenmaan kestävän kasvun hankkeen tavoitteina on:​ 

 • Itä-Uudenmaan alueella toimivat, standardoidut ja yhteismitalliset sote-palvelut.​ 
 • Alueen palvelutuotantoa seurataan laatujärjestelmän avulla. ​ 
 • Hankekokonaisuus tukee hyvinvointialueen strategian toteutumista.​ 

Keskeiset kohderyhmät ovat mielenterveys- ja päihdehaasteista kärsivät, erityisesti nuoret henkilöt sekä lähisuhdeväkivallan kohteeksi joutuneet, ja pitkäaikaissairaat tai pitkäaikaissairauden riskissä olevat henkilöt, joiden osalla myös hoitovelka on suurinta. ​ 

Hankkeelle on myönnetty rahoitusta 1,5 miljoonaa euroa vuodelle 2022 (varsinaisen hankkeen suunnittelu), ja 6,9 miljoonaa euroa vuosille 2023–2025.​ 

Hankkeessa on kolmea kärkeä, jotka koostuvat 13 projektikokonaisuudesta.

 • Kärki 1: Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella toteutuu lakisääteiset hoitoon ja palveluun pääsyn määräajat. Alueella on kattavat digi-, etä- ja mobiilipalvelut, joita täydennämme toimivien jalkautuvien – ja lähipalveluiden avulla. Seuraamme asiakastyytyväisyyttä laajasti eri palveluissa. ​ 
 • Kärki 2: Yhteistyö hyvinvointialueen sisällä on saumatonta. Olemme siirtäneet painopistettä ennaltaehkäisyyn ja perustason palveluihin, tunnistamme paljon palveluita käyttävät ja palveluprosessimme ovat asiakaslähtöisiä ja integroituja. Hyvinvointialue, kunnat, yksityinen ja kolmas sektori, sekä HUS tekevät tiivistä yhteistyötä hyvinvoinnin, terveyden ja työllisyyden edistämiseksi.  
 • Kärki 3: Johdamme Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen toimintaa ja taloutta tietoon perustuen. Alueellamme on ohjeet sote-tietojen kirjaamiseen ja vähimmäistietosisältöjen laatua validoidaan. Seuraamme lakisääteisiä määräaikoja järjestelmällisesti, hoitotakuu mukaan lukien. Tunnistamme väestöllisiä ilmiöitä ja kehitämme ennustemalleja hyvän lähdedatan pohjalta, jotka toimivat taustana toiminnallisille painopisteille.​ 

Hankesuunnitelmasta voit lukea lisää projektikokonaisuuksista:

Heidi Hovisilta

Hankejohtaja

040 4844936

Heidi.Hovisilta@itauusimaa.fi