Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Mistä asioista lautakunnat päättävät hyvinvointialueella?

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön päivityksen yhteydessä tarkennettiin hyvinvointialueen lautakuntakuntien tehtäviä. Kolme lautakunnista ja yksilöasioiden jaosto ovat hyvinvointialueen lakisääteisiä toimielimiä. Lisäksi Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle on perustettu kolme ei-lakisääteistä lautakuntaa.

Lakisääteisten lautakuntien ja jaoston tehtävät lyhyesti

Aluevaalilautakunta toimii vaaliviranomaisena ja hoitaa aluevaaleihin liittyviä tehtäviä vaalilain mukaan.

Kansalliskielilautakunta arvioi ja edistää vähemmistökielisten palveluiden toteutumista hyvinvointialueella.

Tarkastuslautakunta huolehtii lain mukaisesti hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä, arvioi hyvinvointialueen toiminnan ja talouden tavoitteita, tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta ja valvoo sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuuden noudattamista. Tarkastuslautakunta tekee aluevaltuustolle esityksen, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapaus.

Yksilöasioiden jaosto toimii palveluiden järjestäminen -lautakunnan alaisuudessa. Jaosto päättää yksilöä ja perhettä koskevia, sosiaali- ja terveydenhuollon asioita, jotka on säädetty monijäsenisen toimielimen käsiteltäväksi. Lisäksi jaosto ratkaisee asiat, joissa asiakas on halunnut saattaa viranhaltijan tekemän päätöksen monijäsenisen toimielimen käsiteltäväksi.

Ei-lakisääteisten lautakuntien tehtävät lyhyesti

Palveluiden järjestäminen -lautakunta käsittelee ja linjaa palvelukokonaisuuksien yhteensovittamiseen, palveluiden saatavuuteen sekä hankinta- ja tuotantotapoihin liittyviä asioita. Niitä ovat mm. sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, palvelustrategia ja palveluverkkosuunnitelma. Lautakunta vastaa palveluiden alueellisesta yhdenvertaisuudesta ja päättää palvelukriteereistä, harkinnanvaraisista asiakasmaksuista ja palveluseteliarvoista.

Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta koordinoi hyvinvointia ja terveyttä edistävää yhteistyötä kuntien, kolmannen sektorin ja erikoissairaanhoidon kanssa sekä yhteistyötä hyvinvointialueen vaikuttamistoimielinten kuten vanhusneuvoston, vammaisneuvoston ja nuorisovaltuuston kanssa. Lautakunnassa käsiteltäviä asioita ovat mm. asukkaiden ja eri toimijoiden osallistaminen, palveluiden laatu, potilas- ja asiakasturvallisuus ja yleisten avustusten myöntäminen. Lautakunta vastaa hyvinvointialuestrategian ja hyvinvointikertomuksen valmistelusta esitettäväksi aluevaltuustolle sekä tutkimuksen, kehittämisen, innovaatioiden ja osaamisen ohjauksesta.

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta linjaa varautumista, valmiussuunnittelua ja pelastustoimen ohjausta. Lautakunta tekee aluehallitukselle ja aluevaltuustolle esityksen pelastustoimen palvelutasopäätöksestä, antaa toimialaansa kuuluvat vastineet ja lausunnot ja koordinoi pelastuslain mukaisia tehtäviä. Lautakunta arvioi hyvinvointialueen kokonaisturvallisuuden, varautumisen ja valmiussuunnittelun toteuttamista ja kehittämistarpeita ja vastaa käytännön ohjeistamisesta näissä asioissa.