Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Aluehallituksen päätöksiä

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti kokouksessaan 11.1.2024 sosiaalihuollon palkkioista Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella 2024.

Sosiaalihuollon palkkioiden maksaminen perustuu asiakkaalle myönnettyyn palveluun ja palkkionsaajan kanssa tehtävään sopimukseen. Omaishoitaja, tukihenkilö, perhehoitaja ja muut palkkion saajat ovat yksityishenkilöitä, joiden kanssa hyvinvointialue sopii sosiaalihuollon palvelun antamisesta hyvinvointialueen asiakkaalle.

Perhehoidon palkkioiden vähimmäismäärät perustuvat perhehoitolakiin ja omaishoidon palkkioiden vähimmäismäärät omaishoidon tuesta annettuun lakiin. Näiden lakien nojalla päätettyjä palkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Vuonna 2024 lain mukainen indeksikorotus on 5,07 % palkkioiden osalta ja 4,84 % kulukorvausten osalta.

Tukihenkilöille, tukiperheille, kokemusasiantuntijoille ja lastensuojelun edunvalvojille maksettavat palkkiot samoin kuin perheoikeudellisten palveluiden palkkiot ovat hyvinvointialueen päätettävissä olevia palkkioita. Näitä palkkioita korotetaan lakisääteisten palkkioiden tapaan 5,07 %.

Lisäksi Itä-Uudenmaan aluehallitus hyväksyi ARA vuokra-asuntojen valvontatapaohjeen. Ohjetta noudatetaan niissä kohteissa, jotka kuuluvat Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen valvontavastuulle.

Aluehallitus merkitsi myös tiedoksi sosiaali- ja potilasasiamiehen vuosiselvityksen 2023.

Sosiaaliasiamiehelle yhteydenottoja tuli eniten (67) koskien Lasten, nuorten ja perheiden palveluita. Erityisesti lastensuojelu ja perheoikeudelliset palvelut korostuivat yhteydenotoissa. Toiseksi eniten (56) yhteydenottoja tuli ikääntyneiden palveluihin liittyen. Yhteydenotoissa korostui asumispalvelut, palvelutarpeen arviointi ja omaishoito. Kolmanneksi eniten (54) yhteydenottoja tuli vammaispalveluihin liittyen, joissa sosiaalityö ja omaishoito korostui.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen potilasasiamiehen tehtävänkuvaan kuuluvia yhteydenottoja tuli eniten (126) terveysasemapalveluihin liittyen. Yhteydenotot koskivat erityisesti Porvoon, Sipoon ja Loviisan terveysasemia. Terveyskeskussairaalapalveluihin liittyen tuli toiseksi eniten yhteydenottoja (21). Suun terveydenhuoltoon liittyen tuli kolmanneksi eniten yhteydenottoja (18). Vajaa 30 yhteydenottoa tuli myös erikoissairaanhoitoon (HUS) liittyen, mutta ne ohjattiin HUSin omalle potilasasiamiehelle.

Muutkin asiat aluehallitus päätti tai merkitsi tiedoksi esityslistan mukaan

Katso myös

Kaikki ajankohtaiset