Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Haluatko valittaa epäkohdasta hyvinvointialueen palvelussa?

Sinulla on oikeus tehdä muistutus havaitsemastasi epäkohdasta hyvinvointialueelle.

Muistutus

Sinulla on oikeus tehdä muistutus havaitsemastasi epäkohdasta hyvinvointialueelle. Ennen muistutuksen tekemistä kannattaa selvittää asiaa hoitoa antaneen tai päätöksen tehneen tahon kanssa.

Toimi näin

Muistutuksen voi tehdä vapaamuotoisesti tai lomakkeella ja se tulee toimittaa allekirjoitettuna hyvinvointialueen Kirjaamoon.

Muistutuksen voi tehdä asiakkaan tai potilaan lisäksi hänen omaisensa, muu läheinen tai laillinen edustaja. Toimintayksikön pitää tiedottaa asiakkaille ja potilaille oikeudesta tehdä muistutus ja järjestää muistutuksen tekeminen mahdollisimman vaivattomaksi. Muistutus pitää tehdä pääsääntöisesti kirjallisesti, mutta erityisestä syystä sen voi tehdä myös suullisesti.

Sosiaali- ja potilasasiavastaava auttaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä.

Hyvinvointialueen tulee vastata kirjallisesti muistutukseen kohtuullisessa ajassa, eli noin neljässä viikossa. Muistutuksesta ei voi valittaa, mutta jos olet tyytymätön saamaasi muistutusvastaukseen voit kannella asiasta Aluehallintovirastolle.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, Kirjaamo

Avoinna arkisin klo 9-15

kirjaamo@itauusimaa.fi

Mannerheiminkatu 20 K, 3. krs, 06100 Porvoo

Turvaposti

Kirjaamo vastaanottaa hallinnollisia asioita, esimerkiksi muistutukset, oikaisuvaatimukset, kantelut, tietopyynnöt. Ethän lähetä arkaluontoista tietoa tai henkilötietoja sähköpostilla. Ohjeet turvapostin lähettämiseen löytyvät yltä kohdasta Turvaposti. Olethan yhteydessä omaan terveysasemaasi esimerkiksi ajanvaraus- ja peruutusasioissa, reseptien uusimisessa, hoitotarvikejakeluun liittyen, terveyskeskuksen vaihdossa ja puolesta-asioinnissa. Toimeentulotukihakemuksiin liittyen voit olla yhteydessä aikuissosiaalityöhön.

Asiakkaalla ja potilaalla on oikeus tehdä kantelu valvovalle viranomaiselle, eli Aluehallintovirastolle tai erityistapauksissa Valviralle. Suositeltavaa on, että ennen kantelun tekemistä tehdään muistutus hyvinvointialueelle. Jos muistutus on tekemättä voi olla, että valvova viranomainen lähettää kantelun hyvinvointialueen vastattavaksi muistutuksena.

Aluehallintovirastolle voi tehdä kantelun seuraavista asioista

 • terveydenhuolto
 • sosiaalihuolto
 • opetustoimi
 • varhaiskasvatus
 • saavutettavuus
 • kunnan ympäristöterveydenhuolto
 • pelastuslaitoksen toiminta
 • poronhoito
 • työllisyyden edistämisen kuntakokeilu
 • muu kunnan toiminta
 • muu hyvinvointialueen toiminta

Aluehallintovirastolla ei ole toimivaltaa tutkia kanteluja, jotka koskevat Kansaneläkelaitoksen (Kela), Poliisin, ulosottoviranomaisen, asianajajan, syyttäjän, edunvalvojan tai verottajan toimintaa.

Tee terveydenhuollon kantelu Valviraan vain silloin, jos epäilet hoitovirheen johtaneen potilaan kuolemaan tai vaikeaan pysyvään vammautumiseen. Myös Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) toiminnan lainmukaisuuteen liittyvän kantelun voit tehdä Valviralle.

Sosiaalihuollon kanteluista Valviralle kuuluvat valtakunnalliset, merkittävät ja laajakantoiset asiat sekä kantelut, jotka koskevat kahden tai useamman aluehallintoviraston alueella annettuja palveluita.

Mikäli teet kantelun Valviralle, mutta asia ei kuulu Valviralle, siirtyy kantelu viranomaisen toimesta Aluehallintovirastolle. Tämä hidastuttaa asian käsittelyä, joten on suositeltavaa tehdä kantelu oikeaan paikkaan.

Eduskunnan oikeusasiamiehen puoleen voi kääntyä, kun epäilee, että viranomainen tai virkamies ei ole noudattanut lakia tai täyttänyt velvollisuuksiaan tai jos kantelija epäilee, että perus- ja ihmisoikeudet eivät ole toteutuneet asianmukaisesti.

Kantelun voi tehdä itseään koskevasta asiasta, mutta kannella voi myös toisen puolesta tai yhdessä muiden kanssa. Tällöin on syytä liittää mukaan valtakirja. Nimettömiä kanteluja ei tutkita.

Oikeusasiamies tutkii kantelun, jos sen perusteella on aihetta epäillä, että viranomainen on toiminut lainvastaisesti tai jos oikeusasiamies muusta syystä katsoo siihen olevan aihetta.

Kantelun tutkinta on maksutonta. Kanteluasioiden käsittelyaikatavoite on enintään yksi vuosi. Jos kantelu ei johda varsinaiseen tutkintaan, vastaus kanteluun annetaan yleensä kolmen kuukauden kuluessa.

Oikeusasiamies ei yleensä tutki kanteluita, jotka koskevat kahta vuotta vanhempia asioita.