Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Edunvalvonta ja toisen puolesta asiointi

Tälle sivulle on koottu tietoa toisen puolesta asioinnista.

Alaikäistä potilasta hoidettaessa hänen mielipiteensä on otettava huomioon silloin, kun se hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden on mahdollista. Laissa ei ole määritelty kiinteitä ikärajoja, vaan ratkaisu on aina tehtävä tapauskohtaisesti. Lääkäri (tai muu terveydenhuollon ammattihenkilö) ratkaisee sen, onko alaikäisellä ikä ja kehitystaso huomioiden kyky päättää kyseessä olevasta hoidostaan itse. Tähän ratkaisuun ei voi valittamalla hakea muutosta.

Käytännössä 12-vuotiasta pitää kuulla ja hänen mielipiteensä tulee ottaa huomioon, oikeuden itsenäiseen päätöksentekoon määrittelee terveydenhuollon ammattilainen (Potilaslaki, Mielenterveyslaki 24§).

Itsemääräävä alaikäinen päättää itse kyseessä olevien potilastietojensa luovutuksesta ja hän voi myös kieltää tietojen antamisen huoltajilleen (mutta ei voi kieltää lastensuojeluilmoituksen tekemistä).

Jos alaikäinen ei ole ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenevä päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen vanhempiensa tai huoltajansa kanssa. Tällöin vanhemmilla on oikeus saada lastensa potilastiedot.

Vanhemmilla tai huoltajalla ei ole oikeutta kieltää hoitoa, jota tarvitaan alaikäisen potilaan henkeä tai terveyttä uhkaavan vaaran torjumiseksi (Potilaslaki 9 § 3). Tällä perusteella vanhempi tai huoltaja ei voi myöskään tehdä kieltoa lapsen potilastietojen luovuttamisesta valtakunnallisesta Potilastiedon arkistosta.

Alaikäinen itse näkee Omakannasta omat terveystietonsa ja sähköiset reseptinsä, jos hänellä on käytössään tunnistautumista varten omat pankkitunnukset, mobiilivarmenne tai sähköinen henkilökortti.

Alaikäisen päätöskyvyn arvioinnin merkitseminen potilastietojärjestelmään on käytössä osassa Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen potilastietojärjestelmistä. Kirjaus kohdistetaan tiettyyn käyntiin/ hoitojaksoon (palvelutapahtumaan) ja/tai reseptiin/ resepteihin, sillä päätöskykyä arvioidaan aina suhteessa kyseisenä ajankohtana hoidettavaan asiaan.

Minkä tahansa ikäinen lapsi tai nuori voi sallia tai kieltää potilastietojensa luovuttamisen huoltajille, jos terveydenhuollon ammattihenkilö on arvioinut hänet kykeneväksi hoitamaan omaa asiaansa. Toiminnan periaate on, että kun alaikäinen ei arvion mukaan ole päätöskykyinen, hänen hoitotietonsa luovutetaan huoltajille terveydenhuollossa tai apteekissa, ja ne näytetään myös Omakannassa.

Kun alaikäinen on arvioitu kykeneväksi päättämään hoidostaan, näytetään Omakannassa huoltajille ne tiedot, jotka alaikäinen haluaa olevan omien huoltajiensa nähtävissä. Silloin, kun päätöskykyiseksi arvioitu alaikäinen kieltää tietojen luovutuksen huoltajilleen, ei asian hoitoon liittyviä tietoja voida näyttää Omakannassa tai luovuttaa muulla tavoin alaikäisen huoltajille. Myöskään tiedonsaantioikeutetulle (kuten vanhempi, joka ei ole alaikäisen huoltaja) ei kiellonalaisia tietoja näytetä Omakannassa.

Jos alaikäinen on asioinut terveydenhuollossa ja tiedot eivät näy Omakannassa, niin huoltaja voi olla yhteydessä siihen yksikköön, jossa alaikäinen on asioinut. Ennen yhteydenottoa on hyvä keskustella alaikäisen kanssa siitä, että keskusteltiinko terveydenhuollossa tietojen näkymisestä vanhemmille.

Kun henkilö ei pysty hoitamaan asioitaan itse esimerkiksi sairauden tai vammautumisen takia, on etsittävä ratkaisu, miten hänen asioitaan hoidetaan hänen puolestaan. Jos täysi-ikäinen potilas ei esimerkiksi mielenterveyden häiriön, kehitysvammaisuuden tai muun syyn vuoksi pysty päättämään hoidostaan, potilaan laillista edustajaa taikka lähiomaista tai muuta läheistä on ennen tärkeän hoitopäätöksen tekemistä kuultava sen selvittämiseksi, millainen hoito parhaiten vastaisi potilaan tahtoa.

Potilaan laillinen edustaja voi olla esimerkiksi holhooja tai potilaan valtuuttama henkilö, kun taas lähiomaisiin kuuluu lähinnä potilaan lähin perhepiiri (aviopuoliso, vanhemmat, lapset, sisarukset).

Läheinen voi hoitaa toisen asioita Suomi.fi-valtuuksien avulla

Täysi-ikäinen ja täysivaltainen henkilö voi asioida toisen aikuisen puolesta OmaKannassa, jos hänellä on siihen valtuus. Asiointi perustuu sähköiseen valtuutukseen Suomi.fi-valtuuksilla.

Potilastiedot ovat salassa pidettäviä, eikä niitä saa luovuttaa sivulliselle ilman potilaan suostumusta tai luovuttamiseen oikeuttavaa lain säännöstä. Myös potilaan omaiset ovat sivullisia, eikä heillekään yleensä voida luovuttaa potilastietoja ilman potilaan suostumusta.

Jos täysi-ikäinen potilas ei pysty päättämään hoidostaan esimerkiksi mielenterveyden häiriön, kehitysvammaisuuden tai muun syyn vuoksi, ennen tärkeän hoitopäätöksen tekemistä on kuultava potilaan laillista edustajaa, lähiomaista tai muuta läheistä sen selvittämiseksi, millainen hoito parhaiten vastaisi potilaan tahtoa. Hoitoon on tällöin saatava potilaan laillisen edustajan, lähiomaisen tai muun läheisen suostumus. Jotta tällainen henkilö kykenee arvioimaan suostumuksen antamista, hänellä on oikeus saada kuulemista ja suostumuksen antamista varten tarpeelliset tiedot potilaan terveydentilasta.

Tietojen pyytäminen valtakirjalla

Valtakirjassa tulee olla:​

  • tiedot valtuuttajasta ja valtuutetusta​
  • tieto siitä, mitä valtuutus koskee ​
  • valtuuttajan allekirjoitus, nimenselvennys ja päiväys

Sähköinen asiointi: Valtuutettu tunnistautuu hyvinvointialueen sähköisellä lomakkeella ja tekee siellä valtuuttajan puolesta henkilötietojen tarkastuspyynnön tai korjausvaatimuksen. Valtuutettu liittää pyyntöön valtakirjan.​

Asiointi paikan päällä tai kirjallisesti: Valtuutettu esittää valtakirjan kirjaamossa ja todistaa oman henkilöllisyytensä. Valtuutettu täyttää henkilötietojen tarkastuspyyntö -lomakkeen tai henkilötietojen korjausvaatimus -lomakkeen ja liittää valtakirjan pyyntöön.​

Jos joku muu hakee lääkkeesi apteekista, hänellä täytyy olla mukana reseptin potilasohjeesi tai Kela-korttisi. Kela-kortilla asioidessaan hakijan tulee tietää noudettavan lääkkeen tiedot.

Muiden reseptiin liittyvien asioiden hoitoon apteekissa vaaditaan sähköinen apteekkiasiointivaltuutus Suomi.fi:n kautta tai täytetty ja allekirjoitettu Reseptin valtuutuslomake. Potilasturvallisuuden ja tietosuojan vuoksi lomakkeita saa vain apteekista, terveydenhuollosta ja Kelan palvelupisteestä.

Valtuutuksella asioidessaan hakijan tulee tietää henkilötunnuksesi.

Toinen henkilö voi valtuutuksella apteekissa puolestasi

  • selvittää käyttämäsi lääkkeet
  • pyytää yhteenvedon lääkkeistä, joita käytät
  • pyytää, että reseptisi mitätöidään, kun et tarvitse enää lääkettä
  • pyytää, että reseptisi uusitaan