Siirry sisältöön
HyVä-digi Hae sivustolta

Aluehallituksen päätökset 11.8.2022

Hyvinvointialuejohtajan johtajasopimus

Aluehallitus hyväksyi hyvinvointialuejohtajan johtajasopimuksen yksimielisesti.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialuejohtajan viran kokonaispalkka virkasuhteen alkaessa on 12 900 euroa kuukaudessa eikä kokonaispalkan lisäksi makseta muuta rahapalkkaa. Hyvinvointialuejohtajan virantoimitusvelvollisuus alkaa 15.8.2022 ja päättyy viiden vuoden kuluttua aloitusajankohdasta. Virkasuhteessa noudatettavan koeajan pituus on kuusi kuukautta.

Talousarvion laadintaohje hyväksyttiin

Lain mukaan aluevaltuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointialueelle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan aluehallitus hyväksyy suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet. Aluehallitus päätti hyväksyä talousarvion laadintaohjeen esityksen mukaisesti.

Toimintayksiköiden palveluvastaavien virkojen perustaminen ja kelpoisuusehdot

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tulosyksiköt jakautuvat toimintayksiköihin. Perhe- ja sosiaalipalveluissa toimintayksiköitä on yhteensä kaksitoista. Terveyspalveluiden toimintayksiköiden määrä on viisitoista. Ikääntyneiden palveluiden toimintayksikköjä on kuusi. Toimintayksiköiden palveluvastaavat johtavat toimintayksikkönsä toimintaa. Kaikissa toimintayksiköissä ei ole yksikön koon takia palveluvastaavia.

Aluehallitus päätti perustaa toimintayksiköiden palveluvastaavien ja osastonhoitajien toistaiseksi voimassa olevat virat ja vahvistaa niiden kelpoisuusehdot, mutta kielivaatimuksia muutettiin.

Aluehallitus äänesti kahdesta muutosesityksestä. Björkman esitti ja Edgren kannatti muutosta, että kielivaatimuksena olisi molempien kotimaisten kielten hyvä taito sekä suullisesti että kirjallisesti. Servin esitti ja Mattila kannatti muutosta, että kielivaatimuksena olisi vain yhden kotimaisen kielen hyvä taito sekä suullisesti että kirjallisesti. Björkmanin muutosesitys voitti äänestyksessä Servinin esityksen äänin 8–7. Björkmanin esitys voitti myös pohjaesityksen äänestyksessä 8–7. Honkasalo, Lepola, Manninen-Ollberg, Nurme, Mattila ja Servin jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen.

HUS-yhtymän yhtymäkokousedustaja ja kansalliskielilautakunnan jäsenet

Itä-Uudenmaan aluehallitus nimesi HUS-yhtymän yhtymäkokousedustajaksi Tomas Määtän ja tälle henkilökohtaisen varaedustajan Leena Kokon yhtymäkokouksen jatkokokoukseen 18.8.2022. Lisäksi aluehallitus antoi kokousohjeet ja nimesi HUS-yhtymän kansalliskielilautakunnan jäseniksi seuraavat henkilöt esityksen mukaisesti:

Muut asiat aluehallitus päätti tai merkitsi tiedoksi esityslistan ja lisälistan mukaisesti.